Červený Breh – infraštruktúra

Charakteristika:

Vybudovanie technickej infraštruktúry pre IBV v kopcovitom nezastavanom teréne.

Miesto: 

Košice, Hrbová ulica

Investor:

Červený Breh, s.r.o.

Autor projektu:

Ing. Miroslav Váhovský, VÁHOPROJEKT, s.r.o.

Zhotoviteľ: 

Chemkostav, a.s.

Financujúca banka:

financované z vlastných zdrojov

Stavebný dozor:

Ing. Štefan Kolcún

Investičný náklad:

1,1 mil. Eur bez DPH

Štruktúra projektu:

oporné múry s oplotením, cesta v plnom profile, chodníky, plynofikácia, elektrické rozvody vrátane trafostanice a prípojok, rozvody slaboprúdov, vodovod a kanalizácia vrátane prípojok, verejné osvetlenie.

Začiatok výstavby:

06.05.2013

Ukončenie výstavby:

17.09.2013