informácie o Ochrane osobných údajov

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („Nariadenie“), určené pre osoby (tzv. dotknuté osoby), ktorých osobné údaje získava a spracúva spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s.


1) Prevádzkovateľ, kontaktné údaje
Prevádzkovateľom je spoločnosť SAFRAN Slovakia, a.s., so sídlom: Kováčska 19, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 45 423 105, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1516/V („Spoločnosť“).


2) Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracúvania
Spoločnosť spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť)
 kontaktné údaje (napríklad adresa trvalého/prechodného pobytu, emailová adresa, telefónne číslo)
 platobné informácie (napríklad bankový účet)
 údaje z dokladu totožnosti a iných predložených dokladov (vrátane fotografie na doklade)
 iné relevantné údaje súvisiace so zmluvou uzavretou medzi Spoločnosťou a dotknutou osobou (vrátane predzmluvných rokovaní) a plnením a vymáhaním zmluvných povinností a záväzkov


3) Účely a právne základy spracúvania osobných údajov
Spoločnosť spracúva osobné údaje obvykle na nasledujúce účely a na základe nasledujúcich právnych základov:

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

Plnenie povinností z uzavretých zmlúv (napr. kúpne zmluvy na nehnuteľnosti, vrátane rezervačných zmlúv a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, zmluvy o zriadení záložných práv) spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predzmluvné vzťahy) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. daňové, účtovné, stavebné predpisy, predpisy ohľadom zápi práv k nehnuteľnostiam, ochrana spotrebiteľa) spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Predsporová a sporová agenda (vrátane vybavovania žiadostí, podnetov a sťažností) oprávnený záujem Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia
Marketingová propagácia a komunikácia oprávnený záujem Spoločnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, a v odôvodnených prípadoch súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných

 


4) Doba uchovávania osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:
 ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom
 ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať (žalovať), preukazovať alebo obhajovať práva a nároky zo zmluvy alebo súvisiace so zmluvou
 ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu oprávnených záujmov, ktoré sleduje Spoločnosť alebo tretia strana – po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať (žalovať), preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom
 ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu


5) Oprávnené záujmy
Oprávnené záujmy Spoločnosti alebo tretej strany na spracúvaní osobných údajov spočívajú obvykle vo využití osobných údajov na účely uplatňovania (žalovania), vymáhania alebo ochrany práv, oprávnených záujmov a nárokov Spoločnosti alebo tretích strán a na účely marketingovej komunikácie, propagácie a prezentácie Spoločnosti.


6) Príjemcovia osobných údajov
Spoločnosť neposkytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám okrem prípadov, ak dotknutá osoba poskytla súhlas na sprístupnenie jej osobných údajov tretej strane alebo existuje iný právny základ na poskytnutie jej osobných údajov tretej strane, napríklad, ak ide o splnenie zákonnej povinnosti Spoločnosti, alebo ak je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na účely splnenia zmluvy s dotknutou osobou, alebo ak je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné na účely ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti spočívajúcich napríklad v uplatňovaní (žalovaní), vymáhaní alebo obrane právnych nárokov Spoločnosti.
V uvedených prípadoch môžu byť osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté najmä nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:
 súdy, orgány štátnej správy a samosprávy (vrátane stavebných a katastrálnych úradov), verejnoprávne inštitúcie, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, colné úrady a orgány finančnej správy, notárske úrady, exekútorské úrady
 kontrolné a dozorné orgány
 banky, poisťovne, poštové podniky
 sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje pre Spoločnosť, alebo spoločnosti, pre ktoré Spoločnosť spracúva osobné údaje ako sprostredkovateľ;
 zmluvní partneri (dodávatelia, odberatelia, poskytovatelia služieb) v súvislosti s plnením príslušnej zmluvy (vrátane uplatňovania (žalovania) alebo obrany práv, oprávnených záujmov a nárokov zo zmluvy)


7) Prenos osobných údajov do tretích krajín
V rámci spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín mimo územie Európskej únie, ani do medzinárodných organizácií.


8) Práva dotknutej osoby

Právo na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia.

Právo na opravu údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila jej nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli jej osobné údaje doplnené.

Právo na vymazanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočné odkladu vymazala jej osobné údaje, ak budú splnené podmienky čl. 17 Nariadenia (napr. pominul účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvali; bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo domáhať sa obmedzenia spracúvania jej osobných údajov, ak budú splnené podmienky čl. 18 Nariadenia (napr. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné; Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na prenosnosť údajov
Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti osobné údaje, ktoré poskytla Spoločnosti, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje má dotknutá osoba právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom Spoločnosť bránila. Takáto prenosnosť osobných údajov je možná, ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, má dotknutá osoba právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (od Spoločnosti) inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Spoločnosti alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu Spoločnosti alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Dotknutá osoba má tiež právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, je dotknutá osoba oprávnená tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.

Uplatnenie práv voči Spoločnosti
Ak sa dotknutá osoba rozhodne uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči Spoločnosti v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov, môže tak urobiť písomne na adrese sídla Spoločnosti s uvedením označenia na obálke „Osobné údaje“ alebo elektronicky na emailovej adrese: info@safran.sk .

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.


9) Povinnosť/dobrovoľnosť poskytnúť osobné údaje
Ak Spoločnosť spracúva osobné údaje z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti, je dotknutá osoba povinná takéto údaje poskytnúť Spoločnosti. Pokiaľ je poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy medzi dotknutou osobou a Spoločnosťou, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Ak dotknutá osoba odmietne Spoločnosti poskytnúť osobné údaje požadované na základe právnych predpisov alebo osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy, Spoločnosť odmietne vstúpiť do zmluvného vzťahu s dotknutou osobou alebo poskytnúť dotknutej osobe ňou požadované plnenie alebo vykonať iný úkon, činnosť alebo operáciu požadovanú dotknutou osobou.


10) Automatizované rozhodovanie/profilovanie
Spoločnosť nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.
11) Zdroje osobných údajov
Spoločnosť získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov Spoločnosti). Spoločnosť môže získavať osobné údaje taktiež z verejných prístupných zdrojov a registrov, alebo od tretích osôb, a to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy so Spoločnosťou alebo v súvislosti s plnením ich právomocí, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí alebo zmluvy.


12) Zmeny pravidiel, aktuálne znenie
Spoločnosť môže z času na čas zmeniť alebo upraviť tieto informácie, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Aktuálne znenie týchto informácií (vrátane akýchkoľvek vykonaných zmien) je dostupné na webovej stránke www.safran.sk ako aj v papierovej podobe na adrese sídla Spoločnosti.

Nastavenia ochrany súkromia

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...